برگذارکننده:

حامی مالی و برگذارکننده برنامه معرفی کارمند شایسته سال:

تطبیق کننده برنامه معرفی کارمند شایسته سال: