د ګټوونکی اعلان

.د هر ولایت لپاره وروستی ګټونکی به د کال د سپټمبر په 30 نیټه وټاکل شي. پدې برخه کې به د هر ولایت لپاره د وروستي ګټونکیپه اړه توضیحات ورکړل شي