• Afghan Paramount Welfare & Development Organization (APWDO)
برنامه معرفی کارمندان شایسته دولتی 2020
برنامه معرفی کارمندان شایسته دولتی 2021

برنامه معرفی کارمندان شایسته دولتی

سازمان APWDO قسمت اول برنامه معرفی کارمندان شایسته دولتی را از تاریخ 21 جولای الی 1 سپتامبر سال 2020 در سه ولایت (ننگرهار، کنر، و لغمان) موفقانه برگزار نمود. برنامه به شکل رقابتی آغاز گردید و نه کارمند دولتی کاندید و بین خود رقایت کردن. در مجموع به تعداد 16543 رای توسط مردم عام به کاندید ها ثبت شد. نتیجه این برنامه به شکل جداگانه در سه ولایت متذکره به شکل بسیار بزرگ برگزار کردید و اراکین بلند رتبه دولتی، رییس های ادارات، والی صاحب محترم ولایت ها، و دیگر کارمندان دولتی سهیم در این برنامه بودن.

جدول ذیل لست از کاندید های ولایتی است، اینها مقام اول، دوم، و سوم را در رقابت های ولایتی در یک پروسه رای دهی مردمی انتخاب گردیدند:

ولایت اسم کاندیدان رتبه کاندیدان تعداد رأی حاصل شده نتیجه
ننگرهار عبدالقهار حیدری رئیس شرکت زراعتی ننگرهار وادی 426 درجه سوم
فتانه عزیزی ریس امور زنان 1095 درجه دوم
فضل ربیع حمیم ریس خدمات تخنیکی و سکتوری 4513 درجه اول
کنر احمد نبی استانکزی مدیر اصلاحات و خدمات ملکی کنر 4751 درجه اول
عبیدالله امینزی ریس خدمات تخنیکی و سکتوری ولایت کنر 1243 درجه دوم
سهیلا بابر ریس امور زنان ولایت کنر 131 درجه سوم
لغمان عزیزالحق سادات ریس تدارکات ولایت لغمان 482 درجه دوم
عبدالله اعظم ریس بخش استخدام 959 درجه اول
نسیمه شفیق سادات ریس امور زنان 89 درجه سوم

دستآوردها:

 • به دورترین نقطه هریک از مناطق رسیده و بیش از ۲۰۰۰۰ جمعیت داخلی محلی را دخیل نمود که در یک جنبش مبارزه علیه فساد اداری شرکت داشتند.
 • این مشارکت انجمن به طوری مستقیم و یا غیر مستقیم مفاهیم ده ها جمعیت محلی را در برابر بخشهای مختلف در دولتهای محلی تغییر داده است.
 • پاسخگویی ، شفافیت و صداقت در دولت محلی ارتقآ یافته.
 • روحیه تحمل صفر در برابر فساد تبلیغ یافته.
 • مقامات دولت محلی در بخش موازی به شدت درگیر روند کار شدند و خواستار اطلاعاتی راجع به ماهیت این رقابتها شدند.
 • ۹ کاندیدان منتخب از بخشهای مختلف به عنوان نمادهای قابل اعتماد شناخته شدند. این برنامه ها به طور گسترده یی بر همنوعانشان تأثیر میگذارد تا رفتاری مؤثرتر و صادقانه تری داشته باشند.
 • ساکنان جامعه محلی این کار را یک برنامه تشویقی برای سایر کارمندان دولت دانسته اند تا رفتارهای عادلانه و کارآمدتری داشته باشند.

برنامه معرفی کارمندان شایسته دولتی 2021

معرفی پروگرام:

خیلی زود بعد از تکمیل موفقانه فاز اول و نتایج بدست آمده از آن، برنامه انکشافی سازمان ملل متحد برای AWPO حق امتیاز بخش دوم این برنامه را عطاء کرد. موضوع برنامه به شکل خودش باقی ماند و این بار در سه ولایت مختلف سازماندهی خواهد شد.

بدین وسیله، برای راه اندختن گراییش از راستگویی و صداقت، شفافیت، شمولیت و حسابدهی در میان کارمندان حکومتداری محلی، ما یک برنامه به سطح ولایت را با عنوان (برنامه معرفی کارمند شایسته دولتی) در غور، بادغیس و تخار بنیاد نهاده ایم. این برنامه توسط ماموریت انکشافی سازمان ملل و سفارت دنمارک حمایت شده و توسط سازمان انکشاف و رفاه افغان پارامونت تطبیق می گردد. این برنامه با انتخاب کارمند شفاف، صادق و شایسته در ولایات متذکره به پایان خواهد رسید.

(برنامه مقامات حکومتداری سال) به عنوان انگیزشی در سطح زون ها برای مقامات محلی در سطح سرپرستی طراحی شده و تطبیق می گردد، که به شکل خودکار بنیاد های شفافیت، صداقت و راستگویی را در منطقه خواهد گذاشت. دورنمای برنامه این است که یک برنامه رقابتی را در سطح میان اداره یی و سطح میان وزارتی در بین روسای محلی، وزراء، مقامات ولایتی و همانند آن را سازماندهی نماید. در اخیر، بعد از یک ارزیابی، سه کاندید از هر ولایت انتخاب شده و به عنوان برنده های نهایی این برنامه معرفی خواهند شد. بعد از مدت دو ماه رای دهی آنلاین، هر یک از سه برنده نهایی از ولایات متذکره مقام های اول دوم و سوم را اخذ خواهند کرد. شرایط انتخاب کاندید ها به اساس خدمات مولد شان، شفافیت، مشمولیت و راستگویی که توسط توصیه های مثبت روساء و ذی نفعان آنها همراهی می شود، تعیین می گردد. برنده گان بواسطه رسانه های چاپی و آنلاین همگانی عمومی خواهند شد و تاثیر عظیم بر کارمندان حکومتی همسان خواهد گذاشت تا صداقت را برگزیده و عمل نموده و در مقابل فساد در سیستم های محلی مبارزه نمایند.

شناسایی کاندید ها و رای دهی آنلاین

مقامات محلی/ ریاست های ذی‌ربط و ذینعفان که اساس در اجتماع دارند ما را در شناسایی کاندیدها کمک خواهند کرد. آن زمانیکه شناسایی شدند، کاندیدها به عنوان سه برنده نهایی در هر ولایت معرفی خواهند شدند. آنها در سطح منطقوی همگانی عمومی خواهند شدند. یک رای دهی آنلاین و یا پورتال رای دهی بدون وقفه (بلا درنگ) طراحی شده است تا آراء را در جریان معین دو ماه جمع آوری نماید. بعداَ، هر یک از کاندید ها یک موقف بلند تر را به درنظر داشت آرای بلند در میان سایر کاندید ها بدست خواهد آورد. وی (مرد، زن) با تحسین نامه ها مکافات خواهد شد، توصیه ها را برای ارتقاء بدست خواهد آورد و مشخصاَ به عنوان نمونه سرمشق برای سایر جوانان در این ساحه معرفی خواهند شد.

اهداف برنامه

اهداف این برنامه بر آن است که شفافیت و حسابدهی را در میان کارمندان جکومتی بواسطه مکافات، همگانی سازی عمومی و تقدیر نمودن کارمندان صادق حکومت ترویج و تشویق نماید.

تاثیرات برنامه

نتایج موثر از (برنامه مقامات حکومتداری سال) روح (تحمل صفر بر علیه فساد) را در میان اجتماعات محلی دوباره تازه خواهد ساخت. ضمناَ، ذینفعان به درک چگونگی و آگاهی از مبارزه،، بلند کردن آوازها و جنگیدن علیه فساد و بی عدالتی در حال جریان در سکتورهای عامه و خصوصی خواهند رسیدند.

نام برنامه برنامه معرفی کارمند شایسته دولتی
نوعیت برنامه مسابقه منبع آزاد و رای دهی بدون وقفه
برنامه حمایت شده است، توسط؛ برنامه انکشافی سازمان ملل متحد و سفارت دنمارک
برنامه تطبیق شده است، توسط؛ سازمان انکشاف و رفاه افغان پارامونت
آغاز برنامه و تاریخ ختم آن؛ 25 حمل 1400 – 25 جوزا 1400 (دو ماه)
مدت زمانی رای دهی آنلاین 25 حمل 1400 – 25 جوزا 1400 (دو ماه)
دریچه های رای دهی رای دهی الکترونیک www.awpo.org / اس ام اس (پیامک)
ولایت تحت هدف غور، بادغیس و تخار
معلومات کاندیدها کارمندان حکومتی از ریاست ها، وزارت خانه ها و ریاست های ولایتی
برای ارجاع به بخش شرح زنده گی کاندید اینجا را کلیک کنید.
شرایط گزینش کاندیدها شفافیت، مشمولیت، صداقت، حسابدهی، دستاآوردها، توصیه ها از سوی بخش عامه و مقامات اداری
گزینش کاندیدها و آجندای برنامه
 1. پنج تن از مقامات توسط اداره محلی پیشنهاد می گردد (روسای ریاست ها، دفتر والی، عامه)
 2. بعد از آن مشاهده / ارزیابی عمیق کاندید پیشنهاد شده را دربر خواهد داشت.
  سه گزینش نهایی انتخاب شده و به برنامه معرفی می شوند.
 3. هر ولایت سه کاندید نهایی را از سه ریاست اداری محلی معرفی خواهند کرد.
 4. 4. سه کاندید نهایی با همدیگر بواسطه فرآیند رای دهی آنلاین با همدیگر رقابت خواهند کرد. آنها مقام های اول، دوم و سوم را بر اساس رای های بدست آورده خودشان از مردم بدست می آورند.
ختم برنامه
 1. برنده نهایی (بر اساس رای دهی) ولایت به عنوان برنده برنامه در همان ولایت معرفی می شود. (یک تن برای هر ولایت)
 2. سه تن از ( یک تن برنده های نهایی در هر ولایت) همگانی عمومی شده و مکافات می گردد.
 3. برنامه ختم خواهد گردید.